Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po Ustawie 2.0.

zjazd polonistów 2020

Pierwszy Zjazd Polonistów po r. 1989 odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w r. 1995, następne spotkania tego typu były organizowane przez inne ośrodki akademickie w Polsce (w ostatniej dekadzie – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski). Zorganizowanie najbliższego zjazdu po 25 latach na naszej uczelni wydaje nam się szczególnie ważne – i ze względu na sytuację dzisiejszej humanistyki, z którą wiążą się oczekiwania wobec filologii narodowej, i ze względu na zachodzące właśnie zmiany na uniwersytetach.

Mamy nadzieję, że w zjeździe udział wezmą przedstawiciele różnych środowisk akademickich oraz nauczyciele języka polskiego i absolwenci naszego wydziału, a także przedstawiciele wiodących polonistyk i slawistyk za granicą. Pragniemy w związku z tym dołożyć wszelkich starań, aby była to impreza znacząca dla środowiska polonistycznego i mająca echo w mediach.

Zjazd jest okazją do przypomnienia i zbilansowania dorobku badawczego polonistycznego ostatnich dekad, a także do dyskusji o perspektywach i kierunkach rozwoju. Polonistyka, z racji swej społecznej roli, silnie odczuwa przemiany życia politycznego i społecznego, musi też reagować na zbiorowe oczekiwania związane z tworzeniem czy przekształceniami narodowej narracji o charakterze tożsamościowym. Za kierunek tych przemian, które badają literaturoznawcy i językoznawcy, czujemy się jako środowisko w szczególny sposób odpowiedzialni. Badania polonistyczne i polonistyczne kształcenie wchodzą oczywiście w obszar szerszych dyskusji – o tożsamości europejskiej, o zagrożeniach i szansach wynikających z globalizacji, o przemianach dyskursu publicznego, o wpływie nowych technologii na mechanizmy społecznej komunikacji. Filologia polska musi szukać swojej dyscyplinarnej specyfiki w szerokim nurcie zjawisk współczesnego świata, które chce badać najnowsza humanistyka, otwarta na dialog z różnymi dziedzinami nauki i kultury.

Ze wskazanych wyżej perspektyw wynika proponowany przez nas temat zjazdu:    

Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po Ustawie 2.0.

który zamierzamy rozwijać w trakcie sześciu dyskusji panelowych. Chcemy poświęcić je na rozważenie następujących pytań i problemów:

  1. Polonistyka – sytuacja dyscypliny
  2. Polonistyka między polityką a praktyką społeczną
  3. Polonistyka – perspektywy lokalności i globalizacji (przestrzeń języka, przestrzeń literatury)
  4. Polonistyka w świecie nowych mediów i nowych tendencji kulturowych
  5. Polonistyka cyfrowa
  6. Wobec realiów edukacji i poszukiwań nowej formuły uniwersytetu.

Każdy panel otwierają referaty, których teksty znajdą się na stronie Zjazdu w styczniu 2020 r. Referaty te będą wstępem do wystąpień uczestników zaproszonych do udziału w panelach, a także do dyskusji pozostałych uczestników Zjazdu. Otwartą i spontaniczną dyskusję uznajemy za równie ważny element paneli, co wystąpienia zaplanowane w ramowym programie. Prosimy o zgłaszanie się do dyskusji za pomocą zamieszczonego na stronie formularza do dnia 15 marca 2020 r. 

Mamy zamiar uwieńczyć tę inicjatywę publikacją – tak jak było w przypadku wcześniejszych Zjazdów Polonistów, z których materiały za każdym razem stawały się bodźcem do dalszych dyskusji, a także zmian kierunków polonistycznego kształcenia. W planowanej dwutomowej publikacji chcemy zamieścić zarówno referaty i wystąpienia panelistów, jak i głosy dyskutantów, opracowane przez nich do publikacji w formie tekstowej (ok. 20 000 znaków).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close